Make your own free website on Tripod.com
ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลที่น่าสนใจ
หนังปลากระพงทอดกรอบ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน ชุมชนเก้าเส้ง
อ.เมืองสงขลา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกร็ดปลากระพง
ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
กลุ่มแม่บ้าน ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
น้ำตาลสด+ไวน์ ตราโตนด
ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
ต.สนามไชย อ.สทิงพระ
ผ้าทอเกาะยอ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ
ด้วยลักษณะลวดลายเฉพาะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
อันโดดเด่นของผ้าทอพื้นเมืองเกาะยอ
ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา